(0235) 3 894 999

Liên kết đào tạo các chứng chỉ Tin học A, B, C, Kỹ thuật viên

Chúng tôi đã và đang liên kết với các trung tâm đào tạo để dạy và cấp các chứng chỉ tin học A, B, C, Kỹ thuật viên